GUETSUREI DE JULHO – RESULTADOS

RESULTADO GUETSUREI-HAI DE JULHO
CATEGORIA INDEX ATÉ 12.5
    09 DE JULHO 2017
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 K. OSHIMA 12 38 45 83 71
2 K. OTA 9 46 38 84 75
3 J. HAYASHI 14 45 44 89 75
4 A. KATAYAMA 11 42 44 86 75
5 H. IIJIMA 6 42 41 83 77
6 E. CHIKU 14 44 47 91 77
7 M. HIRAMATSU 4 44 38 82 78
8 E. SEKO 14 48 44 92 78
9 C. OKIMASU 13 42 49 91 78
10 K. OGATA 9 41 47 88 79
11 J. ONUMA 7 40 46 86 79
12 D. IIJIMA 14 52 47 99 85
13 R. H. HIRAKAWA 10 53 45 98 88
CATEGORIA INDEX 12.6 Á 26.3
    09 DE JULHO 2017
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 S. YANO 17 43 37 80 63
2 I. KATO 22 46 43 89 67
3 L. KIBE 14 46 38 84 70
4 S. HAYASHI 18 44 44 88 70
5 M. KAWABATA 27 51 47 98 71
6 Y. MORI 15 44 42 86 71
7 A. SHIBAGAKI 23 47 47 94 71
8 T. DAIGO 15 44 43 87 72
9 Y. CHIGAMI 23 52 45 97 74
10 M. NAGAYA 25 51 48 99 74
11 Y. HIRABAYASHI 17 46 45 91 74
12 S. HARAYAMA 20 46 48 94 74
13 M. HONDA 27 54 48 102 75
14 M. HATUSHIKANO 14 42 47 89 75
15 A. SONODA 19 49 47 96 77
16 T. HIRAMATSU 18 46 49 95 77
17 T. FUJIWARA 17 51 46 97 80
18 T. INOUE 18 47 51 98 80
19 T. TABATA 14 53 44 97 83
20 W. HIBINO 15 47 51 98 83
21 S. KURITA (477) 22 56 54 110 88
22 M. TANIGUCHI 22 57 54 111 89
CATEGORIA SÊNIOR INDEX ATÉ 29,1
    09 DE JULHO 2017
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 K. ISHIHARA 17 46 40 86 69
2 H. KAWASAKI 17 44 42 86 69
3 T. YASHIRO 14 42 41 83 69
4 N. YAMAMOTO 22 48 45 93 71
5 S. SAKATE 19 44 46 90 71
6 Y. HIRAMATSU 27 52 47 99 72
7 S. KURITA (226) 26 51 47 98 72
8 S. IIZAKI 32 54 51 105 73
9 S. BABAZONO 27 54 48 102 75
10 S. MABE 26 53 49 102 76
11 Y. FUWA 27 52 51 103 76
12 K. ISHIZAKI 25 50 51 101 76
13 M. MAKUTA 18 45 49 94 76
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 17.3
    09 DE JULHO 2017
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 T. HIRAMATSU 17 46 40 86 69
2 A. KAWASAKI 19 49 42 91 72
3 M. MABE 18 45 45 90 72
4 A. ISHIZAKI 15 46 43 89 74
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 17.4 A 32.7
    09 DE JULHO 2017
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 C. TAKITA 23 45 44 89 66
2 K. HIRAKAWA 24 48 45 93 69
3 K. SHIMOMAEBARA 21 52 43 95 74
4 M. TAKEDA 27 51 51 102 75
5 Y. IIJIMA 36 63 52 115 79
6 K. FUWA 28 56 52 108 80
7 I. OTA 35 58 57 115 80