GUETSUREI DE MARÇO 2017 – RESULTADOS

RESULTADO GUETSUREI-HAI DE MARÇO
CATEGORIA INDEX ATÉ 12.5
    12 DE MARÇO 2017
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 D. IIJIMA 14 43 44 87 73
2 K. SUGIHARA 13 44 43 87 74
3 J. ONUMA 9 41 42 83 74
4 K. OTA 10 41 45 86 76
5 C. OKIMASU 12 42 46 88 76
6 K. SHIBUYA 14 47 44 91 77
7 T. MURANAKA 12 52 41 93 81
8 J.HAYASHI 13 47 47 94 81
9 H. OBUCHI 14 50 46 96 82
10 F. J. ISHIHARA 6 39 49 88 82
11 T. DAIGO 14 51 46 97 83
12 E. SEKO 13 49 49 98 85
13 M. INOUE 12 47 50 97 85
CATEGORIA INDEX 12.6 Á 26.3
    12 DE MARÇO 2017
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 Y. HIRABAYASHI 20 41 46 87 67
2 T. IIHAMA 15 39 44 83 68
3 Y. MORI 15 46 38 84 69
4 Y. BITO 29 55 44 99 70
5 T. TABATA 15 43 42 85 70
6 T. NAKAYA 26 52 47 99 73
7 I. KATO 25 49 49 98 73
8 Y. CHIGAMI 22 45 50 95 73
9 T. INOUE 17 50 41 91 74
10 S. HAYASHI 17 48 43 91 74
11 T. YAMADA 16 45 45 90 74
12 M. MURANOBU 18 44 48 92 74
13 M. KAWABATA 24 46 52 98 74
14 T. HIRAMATSU 17 47 45 92 75
15 A. SONODA 17 46 46 92 75
16 Y. NAGAE 14 44 47 91 77
17 K. ICHINOSE 21 47 51 98 77
18 S. HARAYAMA 20 52 47 99 79
19 H. TOMISHIMA 17 49 47 96 79
20 S. YANO 14 47 50 97 83
21 M. HONDA 25 58 51 109 84
CATEGORIA SÊNIOR INDEX ATÉ 29,1
    12 DE MARÇO 2017
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 K. ISHIHARA 16 45 40 85 69
2 H. KAWASAKI 16 44 44 88 72
3 S. SAKATE 18 44 46 90 72
4 S. MABE 24 53 45 98 74
5 S. BABAZONO 26 47 53 100 74
6 T. HIRAI 27 51 54 105 78
7 T. YASHIRO 12 45 50 95 83
8 K. ISHIZAKI 23 57 50 107 84
9 N. YAMAMOTO 20 56 53 109 89
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 17.3
    12 DE MARÇO 2017
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 M. KIBE 19 44 48 92 73
2 K. SHIMOMAEBARA 19 47 49 96 77
3 M. MABE 16 48 46 94 78
4 A. ISHIZAKI 16 50 45 95 79
5 M. KOJIMA 14 45 51 96 82
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 17.4 A 32.7
    12 DE MARÇO 2017
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 H. NAKAJIMA 23 47 48 95 72
2 K. FUWA 28 49 51 100 72
3 K. HIRAI 22 48 49 97 75
4 K. HIRAKAWA 23 50 49 99 76
5 H. BANDO 20 50 48 98 78
6 S. IHARA 24 50 53 103 79
7 M. TAKEDA 26 53 54 107 81
8 H. SHIBAGAKI 21 47 55 102 81
9 T. HIRANO 22 55 49 104 82
10 C. TAKITA 22 54 52 106 84