GUETSUREI DE SETEMBRO – RESULTADOS

RESULTADO GUETSUREI-HAI DE SETEMBRO
CATEGORIA INDEX ATÉ 12.5
    10 DE SETEMBRO 2017
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 K. OGATA 10 41 40 81 71
2 H. IIJIMA 6 39 40 79 73
3 H. HIRAKAWA 10 39 44 83 73
4 C. OKIMASU 13 45 43 88 75
5 K. KONDO 11 44 43 87 76
6 T. IIHAMA 13 42 49 91 78
7 K. OSHIMA 11 44 46 90 79
8 J. HAYASHI 13 46 48 94 81
9 T. TABATA 14 44 51 95 81
10 M. HIRAMATSU 6 46 42 88 82
11 L. KIBE 14 47 49 96 82
12 C. OKA 14 48 49 97 83
13 H. WAI 14 49 49 98 84
14 K. SUGIHARA 14 51 48 99 85
CATEGORIA INDEX 12.6 Á 26.3
    10 DE SETEMBRO 2017
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 A. SONODA 20 46 40 86 66
2 T. FUJIWARA 18 45 40 85 67
3 S. HAYASHI 16 43 40 83 67
4 S. YANO 15 45 39 84 69
5 A. SHIBAGAKI 23 52 41 93 70
6 M. KAWABATA 24 49 45 94 70
7 T. NAKAYA 23 46 47 93 70
8 I. KATO 22 46 47 93 71
9 M. TANIGUCHI 21 49 44 93 72
10 W. HIBINO 15 45 43 88 73
11 M. NAGAYA 25 58 42 100 75
12 T. INOUE 19 52 42 94 75
13 C. ISHIHARA 25 51 49 100 75
14 T. HIRAMATSU 18 50 44 94 76
15 T. NAKAMURA 20 51 46 97 77
16 S. KURITA (477) 22 52 48 100 78
17 Y. CHIGAMI 23 54 48 102 79
18 Y. HIRABAYASHI 15 47 47 94 79
19 R. LOPES 29 51 59 110 81
20 Y. MORI 15 55 43 98 83
21 M. HONDA 27 55 55 110 83
22 M. OKUCHI 17 60 45 105 88
23 S. TOMA 24 70 68 138 114
CATEGORIA SÊNIOR INDEX ATÉ 29,1
    10 DE SETEMBRO 2017
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 S. SAKATE 20 45 40 85 65
2 Y. HIRAMATSU 27 46 51 97 70
3 S. MABE 27 56 47 103 76
4 S. BABAZONO 28 55 49 104 76
5 K. ISHIHARA 16 50 45 95 79
6 T. HIRAI 26 54 52 106 80
7 T. YASHIRO 12 51 44 95 83
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 17.3
    10 DE SETEMBRO 2017
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 M. MABE 17 37 44 81 64
2 T. HIRAMATSU 16 43 45 88 72
3 M. KIBE 16 48 42 90 74
4 M. TAJIMA 14 45 45 90 76
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 17.4 A 32.7
    10 DE SETEMBRO 2017
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 H. NAKAJIMA 23 49 43 92 69
2 H. BANDO 22 45 47 92 70
3 C. TAKITA 21 46 50 96 75
4 M. TAKEDA 27 54 49 103 76
5 K. SHIMOMAEBARA 21 50 52 102 81
6 K. HIRAI 21 51 52 103 82
7 Y. IIJIMA 36 61 60 121 85