GUETSUREI DE JUNHO – resultados

RESULTADO GUETSUREI-HAI DE JUNHO
CATEGORIA INDEX ATÉ 12.5
    09 DE JUNHO 2019
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 H. IIJIMA 7 40 38 78 71
2 M. HIRAMATSU 6 39 38 77 71
3 R.H. HIRAKAWA 9 39 42 81 72
4 D. IIJIMA 13 45 42 87 74
5 F.J. ISHIHARA 8 42 40 82 74
6 S. YANO 14 43 46 89 75
7 E. SEKO 14 47 45 92 78
8 Y. ISHIKAWA 10 49 40 89 79
9 K. OTA 12 46 45 91 79
10 K. KONDO 8 43 44 87 79
11 T. MURANAKA 10 45 45 90 80
12 Y. MORI 13 46 49 95 82
13 A. KATAYAMA 11 43 50 93 82
14 M. INOUE 11 51 43 94 83
15 J. ONUMA 8 53 39 92 84
16 E. CHIKU 14 49 49 98 84
17 K. AIZAWA 10 47 47 94 84
18 Y. KURIHARA 14 48 50 98 84
19 K. OGATA 9 49 47 96 87
20 F. AÇAKURA 11 50 48 98 87
21 K. OSHIMA 11 48 50 98 87
CATEGORIA INDEX 12.6 Á 26.3
    09 DE JUNHO 2019
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 S. KURITA 24 45 47 92 68
2 A. SONODA 21 45 45 90 69
3 L. KIBE 17 42 46 88 71
4 K. SUGIHARA 14 44 42 86 72
5 T. NAKAMURA 24 49 47 96 72
6 Y. KANAMURA 14 43 43 86 72
7 M. KAWABATA 25 51 47 98 73
8 Y. NAGAE 14 42 45 87 73
9 M. WAKUTSU 15 46 43 89 74
10 M. TANIGUCHI 21 48 47 95 74
11 T. FUJIWARA 19 45 48 93 74
12 Y. KANDA 14 46 43 89 75
13 N. IMAGAWA 17 47 45 92 75
14 S. OGAWA 26 51 50 101 75
15 M. TAKATA 29 52 52 104 75
16 K. NOGUCHI 19 46 48 94 75
17 Y. TANABE 29 48 56 104 75
18 J. HAYASHI 16 46 46 92 76
19 W. HIBINO 19 47 48 95 76
20 M. SEI 29 56 50 106 77
21 M. MURANOBU 19 48 48 96 77
22 K. IWATA 20 54 44 98 78
23 H. IZAWA 28 56 50 106 78
24 H. NAKASHIMA 16 49 45 94 78
25 T. TAJIMA 28 50 56 106 78
26 S. MIZUMORI 29 55 53 108 79
27 S. MIYAZAWA 25 53 51 104 79
28 T. KAWAMURA 23 51 51 102 79
29 A. SHIBAGAKI 22 49 52 101 79
30 M. YOSHIDA 16 44 51 95 79
31 H. KARAKI 24 55 49 104 80
32 T. NAKAYA 27 55 52 107 80
33 T. IIHAMA 14 51 44 95 81
34 L. MARTINS 27 54 54 108 81
35 H. WAI 15 45 51 96 81
36 K. NISHIHATA 29 51 59 110 81
37 S. HARAYAMA 18 50 50 100 82
38 M. HONDA 27 60 52 112 85
39 N. YAMADA 16 55 56 111 95
40 H. MATSUZAKI 28 75 55 130 102
CATEGORIA SÊNIOR INDEX ATÉ 29,1
    09 DE JUNHO 2019
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 K. ISHIHARA 19 45 43 88 69
2 S. HAYASHI 17 45 42 87 70
3 H. KAWASAKI 19 46 45 91 72
4 T. YASHIRO 13 43 42 85 72
5 T. INOUE 19 51 41 92 73
6 N. YAMAMOTO 22 46 49 95 73
7 S. SAKATE 21 45 49 94 73
8 SAT. KURITA 30 57 47 104 74
9 M. MAKUTA 20 48 46 94 74
10 S. MABE 28 51 51 102 74
11 T. HIRAI 31 50 55 105 74
12 S. BABAZONO 30 56 50 106 76
13 T. FUKADA 10 43 43 86 76
14 Y. CHIGAMI 27 60 47 107 80
15 H. KOGUCHI 19 49 50 99 80
16 T. TAKAHASHI 32 54 58 112 80
17 S. OGAWA 23 60 52 112 89
18 S. IIZAKI 30 61 60 121 91
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 17.3
    09 DE JUNHO 2019
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 T. HIRAMATSU 18 45 46 91 73
2 M. KIBE 16 46 45 91 75
3 M. MABE 18 48 47 95 77
4 A. KAWASAKI 17 47 47 94 77
5 M. TAJIMA 9 43 46 89 80
6 E. MIURA 13 52 42 94 81
7 A. ISHIZAKI 16 50 50 100 84
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 17.4 A 32.7
    09 DE JUNHO 2019
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 M.T. FUKADA 23 45 47 92 69
2 C. TAKITA 21 46 46 92 71
3 Y. IIJIMA 34 50 57 107 73
4 K. HIRAI 21 52 45 97 76
5 N. YAMADA 21 50 47 97 76
6 K. HIRAKAWA 24 54 48 102 78
7 H. BANDO 23 54 49 103 80
8 I. OTA 35 55 60 115 80