GUETSUREI DE AGOSTO 2021 – RESULTADOS

RESULTADO GUETSUREI-HAI DE AGOSTO
CATEGORIA INDEX ATÉ 12.5
    01 DE AGOSTO 2021
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 T. FUKADA** 13 43 41 84 71
2 K. OGATA 12 47 38 85 73
3 L. KIBE** 13 43 43 86 73
4 M. HIRAMATSU** 6 38 41 79 73
5 K. OTA 11 46 40 86 75
6 C. OKIMASU 15 47 44 91 76
7 F.J. ISHIHARA 7 42 42 84 77
8 H. IIJIMA** 6 43 41 84 78
9 A. KATAYAMA 12 46 44 90 78
10 J. ONUMA 10 45 43 88 78
11 M. WAKUTSU 13 47 47 94 81
12 T. NISHIKAWA** 11 45 47 92 81
13 K. KONDO 7 47 42 89 82
14 F. AÇAKURA 13 50 46 96 83
15 M. HATUSHIKANO 14 47 50 97 83
16 R. FUKUKAWA 7 46 45 91 84
17 T. UCHIDA 13 50 50 100 87
18 H. WAI 15 63 47 110 95
CATEGORIA INDEX 12.6 Á 26.3
    01 DE AGOSTO 2021
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 M. MURANOBU 18 43 45 88 70
2 S. YANO 13 43 41 84 71
3 H. KURIYAMA 13 41 43 84 71
4 J. HAYASHI** 15 47 42 89 74
5 T. DAIGO 17 47 45 92 75
6 Y. HATA 16 43 48 91 75
7 E. CHIKU 13 47 42 89 76
8 T. IIHAMA 14 49 43 92 78
9 T. HOSAKA 13 43 48 91 78
10 K. IASUNAGA** 17 47 49 96 79
11 A. SHIBAGAKI 19 46 52 98 79
12 M. NAGAYA 21 51 50 101 80
13 I. MURASE 17 47 50 97 80
14 C. TAKEUCHI 14 51 44 95 81
15 F. YAMADA 18 52 48 100 82
16 C.K. ISHIHARA 15 48 49 97 82
17 K. NONOMURA 24 56 52 108 84
18 M. HONDA 26 56 54 110 84
19 T. FUJIWARA 19 52 51 103 84
20 S. IMAI 19 49 54 103 84
21 S. SANUI 19 53 51 104 85
22 N. SHIBAKI 24 54 56 110 86
23 M. KAWABATA 24 54 58 112 88
24 S. TOMA 23 58 56 114 91
CATEGORIA SÊNIOR INDEX ATÉ 29,1
    01 DE AGOSTO 2021
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 S. BABAZONO 30 54 43 97 67
2 S. HAYASHI 18 44 42 86 68
3 S. HARAYAMA 16 44 44 88 72
4 H. KAWASAKI 16 44 45 89 73
5 T. HIRAI 28 53 50 103 75
6 M. IWAMIZU 31 53 53 106 75
7 S. SAKATE** 21 45 51 96 75
8 K. ISHIHARA** 16 48 44 92 76
9 A. SONODA 22 50 48 98 76
10 H. KOGUCHI 18 49 46 95 77
11 T. YASHIRO 14 44 47 91 77
12 M. MAKUTA** 21 51 48 99 78
13 N. YAMAMOTO** 19 51 47 98 79
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.3
    01 DE AGOSTO 2021
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 T. HIRAMATSU 19 41 48 89 70
2 K. SHIMOMAEBARA** 19 45 45 90 71
3 E. MIURA 14 43 46 89 75
4 A. KAWASAKI** 18 47 50 97 79
5 A. ISHIZAKI** 14 47 47 94 80
6 K. HIRAI 19 49 50 99 80
7 M.T. FUKADA 20 52 51 103 83
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.4 A 32.7
    01 DE AGOSTO 2021
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 Y. IIJIMA** 32 48 50 98 66
2 M. WAI 32 51 54 105 73
3 C. TAKITA 22 46 49 95 73