GUETSUREI DE JANEIRO 2020 – RESULTADOS

RESULTADO GUETSUREI-HAI DE JANEIRO
CATEGORIA INDEX ATÉ 12.5
    12 DE JANEIRO 2020
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 S.YANO 15 39 41 80 65
2 J.ONUMA 8 39 40 79 71
3 H.IIJIMA 6 37 42 79 73
4 M.HIRAMATSU 7 40 41 81 74
5 K.OGATA 9 42 42 84 75
6 L.KIBE 13 44 44 88 75
7 F.J.ISHIHARA 7 40 42 82 75
8 Y.MORI 15 44 46 90 75
9 A.KATAYAMA 13 42 46 88 75
10 K.KONDO 7 41 42 83 76
11 D.IIJIMA 12 43 45 88 76
12 C.OKIMASU 15 44 47 91 76
13 Y.ISHIKAWA 10 43 44 87 77
14 T.MURANAKA 15 45 47 92 77
15 E.CHIKU 15 48 46 94 79
16 M.INOUE 12 45 46 91 79
17 F.AÇAKURA 11 41 49 90 79
18 S.ARAKAWA 14 49 46 95 81
19 K.AIZAWA 10 49 44 93 83
CATEGORIA INDEX 12.6 Á 26.3
    12 DE JANEIRO 2020
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 S.SANUI 15 41 42 83 68
2 R.TAMURA 15 43 42 85 70
3 M.MURANOBU 18 44 44 88 70
4 Y.HIRABAYASHI 18 45 44 89 71
5 H.NAKASHIMA 14 40 45 85 71
6 K.IASUNAGA 18 45 45 90 72
7 S.HAYASHI 14 45 42 87 73
8 J.UEDA 14 40 47 87 73
9 S. HARAYAMA 15 44 46 90 75
10 F.YOSHITOSHI 16 43 48 91 75
11 T.DAIGO 17 43 50 93 76
12 S.OGAWA 23 49 51 100 77
13 T.KANEKO 17 46 48 94 77
14 A.SONODA 21 47 51 98 77
15 F.YAMADA 21 46 52 98 77
16 T.HIRAMATSU 13 44 47 91 78
17 T.IIHAMA 14 42 50 92 78
18 N.IMAGAWA 14 46 47 93 79
19 M.CHOKI 23 57 47 104 81
20 K.NONOMURA 28 58 51 109 81
21 M.WAKUTSU 13 49 45 94 81
22 Y.UCHIDA 15 49 47 96 81
23 M.TAKATA 25 58 49 107 82
24 A.HASEGAWA 27 54 55 109 82
25 A.SHIBAGAKI 19 52 50 102 83
26 M.NAGAYA 21 52 53 105 84
27 K.AOKI 17 47 54 101 84
28 T.TAJIMA 23 52 56 108 85
29 N.YAMADA 17 46 56 102 85
30 J.INOMATA 15 53 48 101 86
31 Y.NAGATANI 18 56 49 105 87
32 T.KAWAMURA 22 54 56 110 88
33 H.OYA 20 58 51 109 89
34 T.CHIKARAISHI 25 67 48 115 90
35 Y.TANABE 19 49 60 109 90
CATEGORIA SÊNIOR INDEX ATÉ 29,1
    12 DE JANEIRO 2020
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 K.ISHIHARA 18 45 45 90 72
2 S.SAKATE 20 45 50 95 75
3 Y.CHIGAMI 21 52 49 101 80
4 T.YASHIRO 12 44 49 93 81
5 T.INOUE 17 54 46 100 83
6 M.MAKUTA 20 52 52 104 84
7 S.BABAZONO 27 57 56 113 86
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 16.5
    12 DE JANEIRO 2020
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 E.MIURA 13 43 43 86 73
2 A.ISHIZAKI 16 45 45 90 74
3 H.MIYAGUTI 11 42 44 86 75
4 M.KOJIMA 15 44 46 90 75
5 M.TAJIMA 11 43 45 88 77
6 H.SHIBAGAKI 17 49 49 98 81
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 16.6 A 32.7
    12 DE JANEIRO 2020
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 K.SHIMOMAEBARA 20 43 42 85 65
2 C.TAKITA 20 45 49 94 74
3 Y.IIJIMA 33 56 53 109 76
4 H.NAKAJIMA 25 51 50 101 76
5 T.HIRAMATSU 19 46 50 96 77
6 NORIKO YAMADA 20 50 50 100 80
7 S.MINAKI 22 48 54 102 80
8 K.HIRAI 20 52 49 101 81
9 K.FUWA 30 59 53 112 82
10 L.UEDA 21 53 51 104 83
11 M.TAKEDA 27 56 56 112 85
12 I.OTA 33 60 60 120 87