GUETSUREI DE FEVEREIRO 2020 – Resultados

RESULTADO GUETSUREI-HAI DE FEVEREIRO
CATEGORIA INDEX ATÉ 12.5
    09 DE FEVEREIRO 2020
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 M.HIRAMATSU 7 37 40 77 70
2 T.MURANAKA 15 45 41 86 71
3 Y.MORI 15 45 43 88 73
4 E.CHIKU 15 44 44 88 73
5 H.KURIYAMA 15 44 44 88 73
6 A.KATAYAMA 13 42 44 86 73
7 J.ONUMA 7 40 41 81 74
8 K.KONDO 8 40 42 82 74
9 K.OGATA 9 44 41 85 76
10 F.J.ISHIHARA 7 42 43 85 78
11 S.YANO 13 47 45 92 79
12 S.ARAKAWA 13 48 46 94 81
13 L.KIBE 14 48 47 95 81
14 H.IIJIMA 6 44 43 87 81
15 F.AÇAKURA 11 46 48 94 83
16 M.INOUE 13 49 48 97 84
17 T.DAIGO 16 52 50 102 86
18 K.SUGIHARA 13 50 50 100 87
19 E.SEKO 14 52 50 102 88
CATEGORIA INDEX 12.6 Á 26.3
    09 DE FEVEREIRO 2020
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 A.SHIBAGAKI 19 47 46 93 74
2 S.HARAYAMA 16 46 45 91 75
3 F.K. YAMADA 21 46 50 96 75
4 T.KANEKO 19 50 46 96 77
5 Y.HIRABAYASHI 17 47 48 95 78
6 T.NAKAYA 22 48 53 101 79
7 J.HAYASHI 16 51 45 96 80
8 A.SONODA 21 51 51 102 81
9 W.HIBINO 15 48 49 97 82
10 M.HATUSHIKANO 13 45 50 95 82
11 M.TANIGUCHI 21 52 52 104 83
12 M.KAWABATA 23 53 53 106 83
13 S.OGAWA 23 57 50 107 84
14 T.HIRAMATSU 13 51 46 97 84
15 T.TAJIMA 23 55 52 107 84
16 M.NAGAYA 21 61 50 111 90
17 S.HAYASHI 13 52 51 103 90
18 M.HONDA 25 62 57 119 94
19 T.FUJIWARA 14 60 49 109 95
CATEGORIA SÊNIOR INDEX ATÉ 29,1
    09 DE FEVEREIRO 2020
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 M.MAKUTA 20 47 45 92 72
2 T.YASHIRO 13 47 39 86 73
3 S.SAKATE 21 48 49 97 76
4 N.YAMAMOTO 19 48 49 97 78
5 T.INOUE 18 50 47 97 79
6 T.HIRAI 27 51 56 107 80
7 I.AMANO 21 52 50 102 81
8 H.KOGUCHI 18 55 45 100 82
9 K.ISHIHARA 15 51 46 97 82
10 H.KAWASAKI 16 52 47 99 83
11 T.IIHAMA 14 48 49 97 83
12 S.MABE 27 60 51 111 84
13 M.SEKINE 23 54 53 107 84
14 S.BABAZONO 27 60 52 112 85
15 Y.CHIGAMI 24 59 52 111 87
16 S.IIZAKI 29 72 58 130 101
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 16.5
    09 DE FEVEREIRO 2020
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 M.KIBE 17 46 46 92 75
2 M.MABE 17 47 47 94 77
3 H.MIYAGUTI 13 45 45 90 77
4 A.ISHIZAKI 16 48 46 94 78
5 M.TAJIMA 11 46 46 92 81
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 16.6 A 32.7
    09 DE FEVEREIRO 2020
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 Y.IIJIMA 36 53 56 109 73
2 K.HIRAI 21 49 47 96 75
3 C.TAKITA 20 47 48 95 75
4 H.NAKAJIMA 25 53 48 101 76
5 A.KAWASAKI 19 47 49 96 77
6 K.SHIMOMAEBARA 17 48 47 95 78
7 M.TAKEDA 27 55 51 106 79
8 T.HIRAMATSU 19 50 48 98 79
9 M.T.FUKADA 23 50 52 102 79
10 N.YAMADA 21 49 54 103 82
11 K.AMANO 21 55 51 106 85
12 K.HIRAKAWA 24 59 54 113 89