GUETSUREI DE MAIO 2021 – RESULTADOS

RESULTADO GUETSUREI-HAI DE MAIO
CATEGORIA INDEX ATÉ 12.5
    16 DE MAIO 2021
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 L. KIBE 16 41 44 85 69
2 H. IIJIMA ** 7 38 39 77 70
3 M. HIRAMATSU 7 41 37 78 71
4 K. OGATA 11 43 40 83 72
5 F.J. ISHIHARA 7 40 39 79 72
6 A. KATAYAMA 12 43 42 85 73
7 F. AÇAKURA 13 47 41 88 75
8 S. YANO 14 42 47 89 75
9 M. WAKUTSU 14 41 48 89 75
10 R. FUKUKAWA 8 46 38 84 76
11 T. NISHIKAWA ** 12 46 42 88 76
12 K. KONDO 7 42 42 84 77
13 K. SUGIHARA 16 48 46 94 78
14 J. UEDA ** 14 46 46 92 78
15 E. CHIKU 15 45 48 93 78
16 M. HATUSHIKANO 14 44 48 92 78
17 K. OTA 11 41 48 89 78
18 N. IMAGAWA 15 52 47 99 84
19 S. ARAKAWA 10 49 45 94 84
20 M. INOUE 14 45 53 98 84
21 J. ONUMA 8 50 43 93 85
22 H. WAI 16 61 48 109 93
CATEGORIA INDEX 12.6 Á 26.3
    16 DE MAIO 2021
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 Y. HIRABAYASHI 17 44 42 86 69
2 N. YAMADA 14 43 42 85 71
3 T. MORI 24 47 48 95 71
4 Y. TANABE 21 45 47 92 71
5 H. KURIYAMA 14 44 42 86 72
6 T. IIHAMA 16 45 43 88 72
7 M. MURANOBU 18 44 46 90 72
8 T. KAWAMURA 19 49 44 93 74
9 H. IZAWA 26 52 49 101 75
10 Y. NAGAE 13 44 44 88 75
11 A. SHIBAGAKI 21 48 48 96 75
12 Y. NAKANISHI 15 45 45 90 75
13 S. TOMA 25 53 48 101 76
14 T. UCHIDA 13 45 45 90 77
15 T. DAIGO 17 46 48 94 77
16 I. MURASE 19 42 54 96 77
17 K. IASUNAGA ** 17 48 47 95 78
18 H. YAMAGUCHI 13 48 44 92 79
19 F. YOSHITOSHI 19 50 48 98 79
20 A. SONODA 22 53 49 102 80
21 Y. HATA 17 50 47 97 80
22 N. SHIBAKI 24 52 52 104 80
23 M. NAGAYA 21 50 51 101 80
24 H. NOHARA 21 49 52 101 80
25 M. TANIGUCHI 25 50 55 105 80
26 J. HAYASHI 17 46 51 97 80
27 K. NONOMURA 27 55 53 108 81
28 M. KAWABATA 24 51 54 105 81
29 F. YAMADA 18 49 51 100 82
30 C.K. ISHIHARA 15 54 44 98 83
31 C. NAKATA 19 52 51 103 84
32 S. SANUI 18 57 46 103 85
33 S. KIMATA 28 57 57 114 86
34 M. OTSUKA 17 53 53 106 89
35 V. SILVA 28 56 62 118 90
36 N. OTANI 28 62 61 123 95
37 M. HONDA 25 63 60 123 98
CATEGORIA SÊNIOR INDEX ATÉ 29,1
    16 DE MAIO 2021
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 N. YAMAMOTO 21 44 49 93 72
2 M. MAKUTA 24 45 51 96 72
3 S. HARAYAMA 16 44 45 89 73
4 M. SEKINE 24 51 48 99 75
5 S. HAYASHI 18 47 46 93 75
6 K. ISHIHARA ** 17 45 47 92 75
7 Y. CHIGAMI 22 51 48 99 77
8 H. KAWASAKI 16 47 46 93 77
9 S. SAKATE 23 46 54 100 77
10 I. AMANO ** 19 51 46 97 78
11 T. YASHIRO 13 47 44 91 78
12 S. MABE 27 54 57 111 84
14 H. KOGUCHI 17 50 53 103 86
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.3
    16 DE MAIO 2021
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 A. KAWASAKI 20 44 47 91 71
2 K. HIRAI 20 45 51 96 76
3 H. MIYAGUTI 9 45 42 87 78
4 T. HIRAMATSU 19 48 49 97 78
5 M. MABE 19 48 49 97 78
6 E. MIURA 13 46 47 93 80
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.4 A 32.7
    16 DE MAIO 2021
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 L. UEDA 23 42 48 90 67
2 K. SHIMOMAEBARA** 19 45 43 88 69
3 M.T. FUKADA 25 46 49 95 70
4 C. TAKITA 22 51 44 95 73
5 Y. IIJIMA 36 57 53 110 74
6 I. OTA 36 56 55 111 75
7 H. NAKAJIMA ** 25 54 47 101 76
8 S.Y. NAKAJIMA 30 58 58 116 86
9 M. WAI 32 66 62 128 96