GUETSUREI DE MAIO – RESULTADOS

RESULTADO GUETSUREI-HAI DE MAIO
CATEGORIA INDEX ATÉ 12.5
    06 DE MAIO 2018
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 H. IIJIMA 6 39 37 76 70
2 F.J. ISHIHARA 4 35 39 74 70
3 M. INOUE 13 39 44 83 70
4 A. KATAYAMA 10 41 41 82 72
5 R.H. HIRAKAWA 9 42 42 84 75
6 R. WAI 12 45 43 88 76
7 C. OKIMASU 13 48 42 90 77
8 Y. ISHIKAWA 8 44 41 85 77
9 K. OTA 8 42 43 85 77
10 F. AÇAKURA 10 46 42 88 78
11 Y. NAGAE 13 47 44 91 78
12 D. IIJIMA 13 48 44 92 79
13 Y. MORI 13 45 49 94 81
14 E. CHIKU 14 48 48 96 82
15 K. OGATA 9 46 47 93 84
16 J. ONUMA 7 46 46 92 85
17 A. KUMAGAI 11 54 45 99 88
18 E. SEKO 14 59 45 104 90
CATEGORIA INDEX 12.6 Á 26.3
    06 DE MAIO 2018
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 I. MURASE 15 42 39 81 66
2 Y. CHIGAMI 25 49 44 93 68
3 M. KAWABATA 24 51 44 95 71
4 S. HAYASHI 17 43 45 88 71
5 Y. HIRABAYASHI 15 46 41 87 72
6 S. HARAYAMA 18 47 43 90 72
7 C. ISHIHARA 22 47 47 94 72
8 T. FUJIWARA 15 42 45 87 72
9 K. SUGIHARA 15 49 39 88 73
10 J. HAYASHI 15 44 44 88 73
11 A. SONODA 19 48 45 93 74
12 K. NARUKE 15 45 44 89 74
13 S. YANO 15 46 44 90 75
14 M. SEKINE 21 47 49 96 75
15 M. MURANOBU 16 44 47 91 75
16 S. TOMA 28 54 51 105 77
17 I. KATO 18 52 45 97 79
18 T. DAIGO 15 47 47 94 79
19 A. BITO 24 57 47 104 80
20 S. OGAWA 29 58 52 110 81
21 M. HONDA 24 58 49 107 83
CATEGORIA SÊNIOR INDEX ATÉ 29,1
    06 DE MAIO 2018
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 S. SAKATE 21 44 48 92 71
2 T. YASHIRO 12 38 45 83 71
3 M. MAKUTA 19 44 47 91 72
4 S. MABE 28 48 54 102 74
5 H. KAWASAKI 16 50 43 93 77
6 S. KURITA 27 55 49 104 77
7 S. IIZAKI 27 49 60 109 82
8 T. HIRAI 26 58 52 110 84
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 17.3
    06 DE MAIO 2018
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 M. MABE 16 46 45 91 75
2 A. KAWASAKI 16 45 48 93 77
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 17.4 A 32.7
    06 DE MAIO 2018
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 Y. IIJIMA 36 50 52 102 66
2 K. HIRAKAWA 23 47 46 93 70
3 I. OTA 35 55 52 107 72
4 C. TAKITA 22 48 46 94 72
5 H. NAKAJIMA 23 50 46 96 73
6 S. IHARA 28 52 49 101 73
7 M. TAKEDA 27 52 49 101 74
8 K. HIRAI 20 50 46 96 76
9 K. FUWA 27 53 55 108 81