GUETSUREI DE JUNHO – RESULTADOS

RESULTADO GUETSUREI-HAI DE JUNHO
CATEGORIA INDEX ATÉ 12.5
    10 DE JUNHO 2018
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 S.YANO 14 41 43 84 70
2 F.J.ISHIHARA 4 40 36 76 72
3 L.KIBE 14 43 44 87 73
4 K.KONDO 8 43 40 83 75
5 J.ONUMA 7 41 41 82 75
6 I.MIZUNO 14 43 46 89 75
7 Y.HOMMA 14 47 43 90 76
8 T.SUZUKI 10 44 42 86 76
9 A.KUMAGAI 11 46 43 89 78
10 E. CHIKU 14 48 45 93 79
11 Y.KANDA 13 45 47 92 79
12 K.OTA 7 47 40 87 80
13 H.WAI 11 47 45 92 81
14 K.OGATA 9 46 44 90 81
15 F.AÇAKURA 11 44 48 92 81
16 Y.MORI(464) 14 45 50 95 81
17 A.KATAYAMA 9 43 48 91 82
18 C.OKIMASU 13 50 46 96 83
19 Y.ISHIKAWA 7 47 43 90 83
20 D.IIJIMA 14 52 46 98 84
21 O.KAWADA 10 49 46 95 85
22 E.SEKO 14 56 45 101 87
23 W.HIBINO 14 57 50 107 93
CATEGORIA INDEX 12.6 Á 26.3
    10 DE JUNHO 2018
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 S.HIRANO 24 47 42 89 65
2 T.HIRAMATSU 17 42 42 84 67
3 S.HARAYAMA 18 42 43 85 67
4 Y.BITO 24 45 50 95 71
5 E.TOYOFUKU 29 46 54 100 71
6 J.HAYASHI 15 45 42 87 72
7 Y.CHIGAMI 25 51 47 98 73
8 M.HATUSHIKANO 17 45 45 90 73
9 I.MURASE 15 42 46 88 73
10 T.FUJIWARA 15 42 46 88 73
11 H.IZAWA 26 50 50 100 74
12 Y.MORI(528) 28 50 52 102 74
13 M.MURANOBU 17 47 45 92 75
14 T.INOUE 19 47 47 94 75
15 K.YAMAMOTO 25 54 47 101 76
16 M.TAKATA 29 55 50 105 76
17 M.KAWABATA 24 52 48 100 76
18 S.KURITA(477) 23 51 48 99 76
19 M.SEKINE 22 49 49 98 76
20 T.DAIGO 15 45 46 91 76
21 K.NARUKE 14 43 47 90 76
22 F.YAMADA 23 52 48 100 77
23 T.TERAO 20 50 47 97 77
24 T.NAKAYA 25 52 50 102 77
25 Y.HIRABAYASHI 15 46 46 92 77
26 S.HAYASHI 16 45 48 93 77
27 S.YOKOYAMA 26 55 49 104 78
28 A.SONODA 19 46 51 97 78
29 T.NAKAMURA 23 55 47 102 79
30 I.KATO 19 50 48 98 79
31 C.ISHIHARA 22 51 51 102 80
32 T.ISHIHARA 27 53 54 107 80
33 A.BITO 22 55 48 103 81
34 M.NAGAYA 21 54 48 102 81
35 T.TABATA 14 49 46 95 81
36 Y.KUSUMI 16 54 44 98 82
37 M.TANIGUCHI 21 56 50 106 85
38 K.IWATA 16 49 54 103 87
39 V. SILVA 29 61 56 117 88
40 S.TOMA 28 61 56 117 89
41 M.HONDA 26 62 54 116 90
42 H.KOGUCHI 15 51 54 105 90
CATEGORIA SÊNIOR INDEX ATÉ 29,1
    10 DE JUNHO 2018
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 N.YAMAMOTO 22 45 45 90 68
2 S.MABE 28 48 49 97 69
3 H.KAWASAKI 17 47 41 88 71
4 K.ISHIZAKI 28 52 47 99 71
5 K.ISHIHARA 15 46 43 89 74
6 TAKEJI FUKADA 17 46 45 91 74
7 S.SAKATE 20 49 47 96 76
8 M.MAKUTA 20 47 51 98 78
9 S.BABAZONO 28 50 56 106 78
10 T.YASHIRO 11 44 46 90 79
11 S.KURITA(226) 27 49 58 107 80
12 S.OGAWA 22 52 52 104 82
13 S.IIZAKI 23 56 51 107 84
14 T.TAKAHASHI 27 58 62 120 93
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 17.3
    10 DE JUNHO 2018
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 A.ISHIZAKI 15 43 46 89 74
2 K.SHIMOMAEBARA 17 45 49 94 77
3 E.MIURA 11 49 41 90 79
4 A.KAWASAKI 16 53 45 98 82
5 M.MABE 16 47 53 100 84
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 17.4 A 32.7
    10 DE JUNHO 2018
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 H.SHIBAGAKI 22 47 46 93 71
2 E.ISHIHARA 27 49 49 98 71
3 A.YOGO 35 58 50 108 73
4 H.BANDO 22 47 48 95 73
5 M.HIRAIKE 24 49 49 98 74
6 M.TAKEDA 26 51 52 103 77
7 S.IHARA 27 56 49 105 78
8 M.KITAHARA 23 52 49 101 78
9 C.TAKITA 21 50 50 100 79
10 K.HIRAKAWA 23 52 51 103 80
11 K.FUWA 27 54 53 107 80
12 I.OTA 34 57 61 118 84