TORNEIO KYOSHU-HAI 2019 – Resultados

51ª COMPETIÇÃO KYOSHU-HAI DE 2019 – RESULTADOS
 
CATEGORIA MASCULINA INDEX ATÉ 21.1
    27/04/19 28/04/19 TOTAL
  NOME HC GLORY LILY TOTAL NET GLORY LILY 2 TOTAL NET2 RESULTADO
1 C. K. ISHIHARA 20 45 52 97 77 46 43 89 69 146
2 K. KONDO 8 37 46 83 75 39 40 79 71 146
3 R.H. HIRAKAWA 10 43 43 86 76 44 43 87 77 153
4 S. YANO 15 48 45 93 78 49 42 91 76 154
5 H. IIJIMA 6 41 41 82 76 43 42 85 79 155
6 K. SUGIHARA 14 43 44 87 73 50 47 97 83 156
7 M. HIRAMATSU 7 49 41 90 83 39 42 81 74 157
8 A. KUMAGAI 11 47 43 90 79 42 48 90 79 158
9 T. DAIGO 16 48 48 96 80 54 46 100 84 164
10 H. WAI 15 43 53 96 81 51 50 101 86 167
11 E. DOI 24 56 58 114 90 58 54 112 88 178
                       
CATEGORIA FEMININA INDEX ATÉ 27.3
                       
    27/4/2018 28/4/2019 TOTAL
  NOME HC GLORY LILY TOTAL NET GLORY LILY TOTAL NET2 RESULTADO
1 H.E.MIYAGUTI 15 43 46 89 74 43 41 84 69 143
2 S.Y. NAKAJIMA 23 48 45 93 70 49 49 98 75 145
3 E. MIURA 13 41 42 83 70 42 51 93 80 150
4 H. NAKAJIMA 26 52 52 104 78 51 48 99 73 151
5 A. KAWASAKI 18 49 45 94 76 49 44 93 75 151
6 Y. IIJIMA 30 53 53 106 76 52 54 106 76 152
7 C. TAKITA 21 55 47 102 81 46 49 95 74 155
8 M. TAJIMA 10 46 39 85 75 47 43 90 80 155
9 M. KIBE 18 51 48 99 81 51 46 97 79 160
10 M.T. FUKADA 21 51 54 105 84 50 55 105 84 168
                       
CATEGORIA SÊNIOR M/F (MISTA) INDEX ATÉ 32.7          
                       
      27/4/2019 28/4/2019 TOTAL
  NOME HC LILY GLORY TOTAL NET LILY GLORY TOTAL NET RESULTADO
1 S. HAYASHI 18 44 41 85 67 67
2 M. INOUE 11 43 38 81 70 70
3 M. KAWABATA 24 47 47 94 70 70
4 M. MAKUTA 21 44 47 91 70 70
5 I. AMANO 24 44 50 94 70 70
6 K. AMANO 22 46 47 93 71 71
7 M. TAKEDA 32 48 55 103 71 71
8 T. YASHIRO 13 38 46 84 71 71
9 T. INOUE 22 45 49 94 72 72
10 K. ISHIHARA 14 45 42 87 73 73
11 Y. CHIGAMI 27 51 49 100 73 73
12 M. SEKINE 24 48 49 97 73 73
13 S. BABAZONO 28 48 53 101 73 73
14 S. SAKATE 22 50 48 98 76 76
15 H. KAWASAKI 18 44 50 94 76 76
16 S.MABE 28 54 51 105 77 77
17 N. YAMAMOTO 21 48 50 98 77 77
18 J. HAYASHI 17 46 48 94 77 77
19 SATOSHI KURITA 29 51 55 106 77 77
20 H. KOGUCHI 18 53 44 97 79 79
21 S. OGAWA 23 50 52 102 79 79
22 M. OTAKI 27 50 56 106 79 79
23 W. HIBINO 17 47 51 98 81 81
24 K. HIRAI 20 53 49 102 82 82
25 H. SUZUKI 25 55 52 107 82 82
26 M. HONDA 25 54 54 108 83 83
27 A. OTAKI 32 58 58 116 84 84
28 H. HIRASHIMA 23 55 53 108 85 85
29 Y. FUWA 30 50 66 116 86 86
30 T. HIRAI 29 57 62 119 90 90
31 S.IIZAKI 26 54 67 121 95 95