Guetsurei-hai Junho – Resultados

RESULTADO GUETSUREI-HAI DE JUNHO
CATEGORIA INDEX ATÉ 12.5
    12 DE JUNHO DE 2022
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 F.J. ISHIHARA 9 39 42 81 72
2 A. KATAYAMA 14 45 42 87 73
3 M. HIRAMATSU 9 43 40 83 74
4 L. KIBE 15 46 43 89 74
5 M. INOUE 14 44 44 88 74
6 T. FUKADA 16 44 46 90 74
7 Y. NAGAE 14 42 46 88 74
8 R. FUKUKAWA 7 43 41 84 77
9 C. TAKEUCHI 15 47 45 92 77
10 Y. KURIHARA 16 47 46 93 77
11 T. MURANAKA 15 45 47 92 77
12 T. NISHIKAWA 11 43 47 90 79
13 H. IIJIMA 7 42 45 87 80
14 M. WAKUTSU 12 42 50 92 80
15 J. ONUMA 10 45 48 93 83
16 H. KURIYAMA 16 53 47 100 84
CATEGORIA INDEX 12.6 Á 26.3
    12 DE JUNHO DE 2022
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 T. UCHIDA 14 41 43 84 70
2 M. TANIGUCHI 26 53 44 97 71
3 H. WAI 14 44 41 85 71
4 A. SHIBAGAKI 19 47 46 93 74
5 T. NAKAYA 24 53 47 100 76
6 M. MURANOBU 17 46 47 93 76
7 F. YAMADA 22 52 47 99 77
8 J. HAYASHI 15 44 48 92 77
9 H. IZAWA 25 49 54 103 78
10 C.K. ISHIHARA 19 55 43 98 79
11 J. UEDA 14 48 45 93 79
12 T. MORI 20 51 48 99 79
13 S. TOMA 19 53 46 99 80
14 N. SHIBAKI 27 55 52 107 80
15 Y. HATA 16 49 47 96 80
16 I. KATO 20 51 50 101 81
17 M. KAWABATA 25 52 54 106 81
18 I. MURASE 16 47 50 97 81
19 W. HIBINO 20 54 48 102 82
20 T. NAKAMURA 24 54 53 107 83
21 T. FUJISHIRO 22 53 53 106 84
22 A. SAYAMA 28 60 53 113 85
23 E. SEKO 18 52 51 103 85
24 M. MINAMI 18 51 52 103 85
25 F. YOSHITOSHI 17 49 53 102 85
26 S. HIRONAKA 28 61 53 114 86
27 T. IIHAMA 16 54 50 104 88
28 M. HONDA 27 58 65 123 96
CATEGORIA SÊNIOR INDEX ATÉ 29.1
    12 DE JUNHO DE 2022
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 A. SONODA 23 50 46 96 73
2 T. YASHIRO 15 44 44 88 73
3 Y. CHIGAMI 26 52 48 100 74
4 H. KAWASAKI 14 45 43 88 74
5 N. YAMAMOTO 21 52 44 96 75
6 S. SAKATE 27 53 51 104 77
7 S. KURITA 28 53 52 105 77
8 S. HARAYAMA 18 48 50 98 80
9 I. AMANO 18 50 49 99 81
10 M. SEKINE 23 54 53 107 84
11 T. HIRAI 27 53 58 111 84
12 M. MAKUTA 21 57 51 108 87
13 H. KOGUCHI 18 57 49 106 88
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.3
    12 DE JUNHO DE 2022
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 H. MIYAGUTI 14 42 44 86 72
2 L. UEDA 20 47 47 94 74
3 H. SHIBAGAKI 21 52 50 102 81
4 K. HIRAI 20 55 53 108 88
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.4 A 32.7
    12 DE JUNHO DE 2022
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 H. NAKAJIMA 29 52 49 101 72
2 A. KAWASAKI 21 47 47 94 73
3 C. TAKITA 26 47 52 99 73
4 S.Y. NAKAJIMA 28 48 53 101 73
5 K. SHIMOMAEBARA 21 49 47 96 75
6 I. OTA 37 54 58 112 75
7 M.T. FUKADA 24 47 52 99 75
8 Y. IIJIMA 28 51 55 106 78
9 T. HIRAMATSU 22 51 50 101 79
10 N. INOUE 28 58 54 112 84
11 M. WAI 34 59 61 120 86