GUETSUREI-HAI DE SETEMBRO 2022 – RESULTADOS

 

RESULTADO GUETSUREI-HAI DE SETEMBRO
CATEGORIA INDEX ATÉ 12.5
    11 DE SETEMBRO DE 2022
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 F.J. ISHIHARA 8 38 40 78 70
2 H. WAI 16 46 41 87 71
3 E. CHIKU 13 42 42 84 71
4 Y. NAGAE 15 42 44 86 71
5 J. ONUMA 10 42 40 82 72
6 J. HAYASHI 16 43 46 89 73
7 J. UEDA 16 47 44 91 75
8 H. TANOGUCHI 15 45 45 90 75
9 T. NISHIKAWA 12 41 46 87 75
10 R. FUKUKAWA 6 42 40 82 76
11 H. KURIYAMA 15 45 46 91 76
12 H. IIJIMA 8 44 41 85 77
13 T. UCHIDA 15 44 49 93 78
14 R. NAKAGAWA 10 40 48 88 78
15 Y. KANDA 12 39 51 90 78
16 T. MURANAKA 15 46 48 94 79
17 M. HATUSHIKANO 14 45 48 93 79
18 M. HIRAMATSU 8 42 46 88 80
19 M. WAKUTSU 14 52 43 95 81
20 F. AÇAKURA 13 50 44 94 81
21 M. INOUE 15 48 48 96 81
22 N. IMAGAWA 15 45 51 96 81
23 A. KATAYAMA 13 47 48 95 82
24 K. SUGIHARA 16 52 51 103 87
25 Y. KURIHARA 15 46 56 102 87
CATEGORIA INDEX 12.6 Á 26.3
    11 DE SETEMBRO DE 2022
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 S. HAYASHI 17 41 43 84 67
2 I. MURASE 15 43 40 83 68
3 A. SONODA 23 46 45 91 68
4 W. HIBINO 20 44 44 88 68
5 M. NAGAYA 25 44 49 93 68
6 T. MORI 20 44 45 89 69
7 A. SHIBAGAKI 20 45 45 90 70
8 H. KAWASAKI 14 46 39 85 71
9 G. IWAO 20 48 44 92 72
10 R. LOPES 25 47 50 97 72
11 T. INOUE 17 48 42 90 73
12 N. YAMAMOTO 21 49 45 94 73
13 I. KATO 20 48 45 93 73
14 Y. HATA 19 50 43 93 74
15 H. IZAWA 25 48 51 99 74
16 T. OSHIMA 23 46 51 97 74
17 M. TANIGUCHI 24 45 53 98 74
18 I. AMANO 18 50 44 94 76
19 T. FUJIWARA 22 51 47 98 76
20 T. FUJISHIRO 22 50 48 98 76
21 M. MURANOBU 16 46 46 92 76
22 M. KAWABATA 23 52 49 101 78
23 T. IIHAMA 15 48 45 93 78
24 Y. NAKANISHI 16 44 50 94 78
25 N. SHIBAKI 27 53 53 106 79
26 H. YAMAGUCHI 15 47 47 94 79
27 Y. TANABE 18 48 49 97 79
28 S. TOMA 22 52 51 103 81
29 M. HONDA 28 56 54 110 82
30 C.K. ISHIHARA 19 51 52 103 84
31 E. SEKO 18 53 50 103 85
32 T. KOJIMA 25 57 54 111 86
33 T. NAKAYA 23 53 56 109 86
34 S. ARIMURA 25 55 57 112 87
35 T. DAIGO 14 54 49 103 89
36 V. SILVA 28 61 59 120 92
CATEGORIA SÊNIOR INDEX ATÉ 29.1
    11 DE SETEMBRO DE 2022
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 K. ISHIHARA 19 47 43 90 71
2 S. SAKATE 23 49 45 94 71
3 S. OGAWA 24 50 47 97 73
4 M. SEKINE 21 48 48 96 75
5 S. HARAYAMA 17 44 51 95 78
6 Y. CHIGAMI 19 50 48 98 79
7 T. HIRAI 23 51 54 105 82
8 H. KOGUCHI 17 50 50 100 83
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.3
    11 DE SETEMBRO DE 2022
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 K. SHIMOMAEBARA 24 46 45 91 67
2 A. KAWASAKI 20 47 44 91 71
3 A. ISHIZAKI 20 48 44 92 72
4 H. SHIBAGAKI 23 51 46 97 74
5 E. MIURA 19 44 49 93 74
6 M. KOJIMA 19 50 49 99 80
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.4 A 32.7
    11 DE SETEMBRO DE 2022
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 H. NAKAJIMA 30 49 43 92 62
2 L. UEDA 21 41 46 87 66
3 C. TAKITA 23 45 45 90 67
4 Y. IIJIMA 29 47 52 99 70
5 M. MABE 22 47 47 94 72
6 I. OTA 36 56 53 109 73
7 M. TAKEDA 29 53 50 103 74
8 S.Y. NAKAJIMA 25 53 47 100 75
9 T. HIRAMATSU 21 50 48 98 77
10 N. INOUE 29 55 56 111 82
11 M. WAI 34 63 56 119 85