Guetsurei-hai de Abril – Resultados

RESULTADO GUETSUREI-HAI DE ABRIL – 14/04/2024
CATEGORIA INDEX ATÉ 11.9
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 K. OGATA 15 42 40 82 67
2 M. INOUE 14 42 42 84 70
3 L. KIBE 15 44 42 86 71
4 Y. KANDA 11 39 43 82 71
5 T. UCHIDA 15 43 44 87 72
6 F. AÇAKURA 13 41 45 86 73
7 J. ONUMA 10 43 41 84 74
8 H. KURIYAMA 15 45 44 89 74
9 A. KATAYAMA 11 44 42 86 75
10 F.J. ISHIHARA 9 42 42 84 75
11 K. MORIMOTO 14 44 46 90 76
12 S. YANO 15 47 46 93 78
13 H. IIJIMA 10 44 44 88 78
14 T. MURANAKA 15 46 47 93 78
15 E. CHIKU 14 44 52 96 82
16 M. HIRAMATSU 13 50 47 97 84
CATEGORIA INDEX 12.0 À 19.3
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 H. KAWASAKI 18 40 45 85 67
2 K. KAWAKAMI 19 45 44 89 70
3 H. YAMAGUCHI 13 42 41 83 70
4 K. AOKI 12 39 43 82 70
5 T. SUZUKI 16 41 45 86 70
6 I. KATO 19 48 42 90 71
7 S. HARAYAMA 19 44 46 90 71
8 Y. KUROI 13 41 44 85 72
9 J. UEDA 13 44 42 86 73
10 F. YOSHITOSHI 15 43 45 88 73
11 Y. KURIHARA 12 47 39 86 74
12 T. YASHIRO 13 46 41 87 74
13 T. KOGA 13 46 41 87 74
14 S. HAYASHI 17 44 47 91 74
15 Y. NAKANISHI 18 50 43 93 75
16 N. TAKEDA 16 45 46 91 75
17 T. IIHAMA 16 44 47 91 75
18 Y. TANABE 19 50 45 95 76
19 M. MURANOBU 19 49 46 95 76
20 F. YAMADA 15 44 48 92 77
21 S. TOMA 17 47 48 95 78
22 M. NAGAYA 20 52 47 99 79
23 M. HATUSHIKANO 14 51 44 95 81
24 T. DAIGO 20 53 48 101 81
25 J. HAYASHI 15 47 50 97 82
CATEGORIA INDEX 19.4 À 36.1
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 A. SHIBAGAKI 20 45 41 86 66
2 S. SAKATE 30 48 48 96 66
3 K. ISHIHARA 21 45 45 90 69
4 T. INOUE 20 45 45 90 70
5 E. SEKO 18 43 45 88 70
6 Y. WAI 36 53 54 107 71
7 Y. CHIGAMI 25 51 46 97 72
8 P. LEKKERKERK 24 49 48 97 73
9 T. KOJIMA 25 48 50 98 73
10 M. TAKEDA 26 53 47 100 74
11 M. YOSHITA 33 55 52 107 74
12 R. LOPES 20 46 48 94 74
13 V. SILVA 27 54 48 102 75
14 S. WANOUCHI 25 52 50 102 77
15 N. SHIBAKI 20 50 48 98 78
16 I. AMANO 20 48 50 98 78
17 S. IIZAKI 34 54 58 112 78
18 A. SAYAMA 21 55 45 100 79
19 Y. YODOGAWA 20 51 48 99 79
20 S. KURITA 27 53 53 106 79
21 R. ABE 28 57 52 109 81
22 W. HIBINO 22 53 50 103 81
23 H. IZAWA 24 54 55 109 85
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.3
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 A. KAWASAKI 23 45 44 89 66
2 M. KIBE 20 47 43 90 70
3 H. SHIBAGAKI 22 48 45 93 71
4 A. ISHIZAKI 21 47 45 92 71
5 M. KOJIMA 23 46 49 95 72
6 L. UEDA 23 52 45 97 74
7 K. SHIMOMAEBARA 24 52 49 101 77
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.4 A 32.7
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 M. MABE 24 44 44 88 64
2 H. NAKAJIMA 29 51 48 99 70
3 Y. IIJIMA 27 48 51 99 72
4 S. OTA 25 48 50 98 73
5 S.Y. NAKAJIMA 24 52 46 98 74
6 V. SHIBAKI 34 54 57 111 77
7 C. TAKITA 26 49 54 103 77
8 E. YOSHITA 29 55 52 107 78
9 I. OTA 37 62 58 120 83