Guetsurei-hai de Agosto – Resultados

 

RESULTADO GUETSUREI-HAI DE AGOSTO
CATEGORIA INDEX ATÉ 11.1
    06 DE AGOSTO 2023
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 E. CHIKU 13 43 40 83 70
2 T. SEKITA 13 40 42 82 69
3 T. UCHIDA 14 46 39 85 71
4 M. INOUE 14 43 42 85 71
5 F.J. ISHIHARA 7 39 39 78 71
6 H. KURIYAMA 14 40 45 85 71
7 T. MURANAKA 14 49 37 86 72
8 H. IIJIMA 10 43 42 85 75
9 M. HIRAMATSU 11 43 44 87 76
10 A. KATAYAMA 13 43 46 89 76
11 J. ONUMA 9 42 44 86 77
12 Y. KANDA 12 47 46 93 81
CATEGORIA INDEX 11.2 À 19.3
    06 DE AGOSTO 2023
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 H. YAMAGUCHI 13 43 37 80 67
2 J. HAYASHI 15 40 44 84 69
3 F. AÇAKURA 11 41 41 82 71
4 T. INOUE 18 46 44 90 72
5 T. IIHAMA 15 42 45 87 72
6 M. HATUSHIKANO 15 47 42 89 74
7 T. SUZUKI 17 46 45 91 74
8 E. SEKO 18 49 44 93 75
9 F. YAMADA 20 49 46 95 75
10 H. KAWASAKI 16 46 45 91 75
11 M. MURANOBU 18 47 46 93 75
12 K. SUGIHARA 12 43 44 87 75
13 L. KIBE 13 43 45 88 75
14 K. OGATA 14 43 46 89 75
15 T. YASHIRO 12 44 45 89 77
16 S. TOMA 17 46 48 94 77
17 T. KOGA 15 51 43 94 79
18 Y. KURIHARA 14 49 46 95 81
19 Y. TANABE 20 48 53 101 81
20 I. KATO 20 55 47 102 82
21 F. YOSHITOSHI 14 48 48 96 82
22 J. UEDA 13 44 51 95 82
23 M. NAGAYA 20 53 50 103 83
24 K. AOKI 15 52 47 99 84
25 Y. KUROI 14 53 47 100 86
26 J. SHIMIZU 19 53 53 106 87
27 S. HARAYAMA 19 53 53 106 87
CATEGORIA INDEX 19.4 À 36.1
    06 DE AGOSTO 2023
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 K. ISHIHARA 19 45 41 86 67
2 R. ABE 36 51 55 106 70
3 Y. CHIGAMI 21 46 47 93 72
4 S. OGAWA 28 51 50 101 73
5 K. KAWAKAMI 22 47 48 95 73
6 S. MIZUMORI 20 51 43 94 74
7 A. SHIBAGAKI 18 49 43 92 74
8 S. WANOUCHI 26 53 47 100 74
9 G. IWAO 20 46 48 94 74
10 W. HIBINO 20 48 48 96 76
11 S. SAKATE 25 50 51 101 76
12 M. YOSHITA 35 58 54 112 77
13 Y. WAI 35 61 52 113 78
14 M. MAKUTA 21 53 46 99 78
15 N. SHIBAKI 26 55 50 105 79
16 T. OSHIMA 20 46 53 99 79
17 T. HIRAI 24 51 53 104 80
18 R. LOPES 23 53 51 104 81
19 S. IIZAKI 33 57 59 116 83
20 T. NAKAYA 19 53 50 103 84
21 A. KUBO 18 55 48 103 85
22 M. HONDA 23 60 51 111 88
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.3
    06 DE AGOSTO 2023
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 H. MIYAGUTI 20 44 42 86 66
2 A. ISHIZAKI 18 44 43 87 69
3 A. KAWASAKI 23 49 45 94 71
4 L. UEDA 22 44 51 95 73
5 H. SHIBAGAKI 21 48 50 98 77
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.4 A 32.7
    06 DE AGOSTO 2023
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 Y. IIJIMA 27 42 47 89 62
2 M. MABE 23 44 44 88 65
3 C. TAKITA 25 48 47 95 70
4 V. SHIBAKI 37 60 52 112 75
5 K. HIRAI 24 51 52 103 79
6 E. YOSHITA 29 56 53 109 80
7 C. WAI 37 67 58 125 88